SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешки ресурси и работна заплата на сложна и/или многофирмена структура. Само сега SysHR For Rent и за по-малки фирми.Още...

Изтеглете демо версия на SysHR и изпробвайте възможностите му!

Общи условия

На Сис Консултинг ООД по договорите за предоставяне на услугата SysHR For Rent - достъп до функциониращи информационни системи и до оборудване и системи за управление на бази данни

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията, свързани с възмездното предоставяне от “СИС Консултинг” ООД под наем на достъп до функциониращи информационни системи и до оборудване и системи за управление на база данни.

2. Предоставяната за ползване от Наемодателя на Наемателя автоматизирана информационна система за управление на персонала и работните заплати SysHR for RENT, нейната локализация, внедряване и съпровождане включва следните модули и технологии:

Модул “Управление на човешките ресурси”, включващ:

 • Права на достъп до данните за всеки един или група потребители на системата
 • Създаване на кадрови досиета на персонала, съдържащи необходимите данни в зависимост от нуждите от информация на Дирекция “Човешки ресурси"
 • Възможност за създаване на картотеки с данни за владеене на чужди езици, квалификации курсове, видове висше и средно образование и др.
 • Възможност за създаване на неограничен брой допълнителни данни за попълване в кадровите досиета на служителите
 • Описание на структурата на организацията до четири нива и нейното съхраняване за всички архивни периоди
 • Описание на длъжностите на организацията и тяхното съхраняване за всички архивни периоди
 • Описание на видовете образование
 • Описание на видовете договори, сключвани с персонала
 • Описание на видовете срочни договори
 • Създаване и корекция на неограничен брой документи за обработка на данните на персонала
 • Архив на всички изготвени документи в организацията с възможности за корекция и ново отпечатване
 • Поддържане на масив с напусналите служители за целия период на работата им в организацията с техните досиета, заплати и обработени документи
 • Автоматично поддържане на общия трудов стаж на персонала
 • Автоматично поддържане на трудовия стаж за професионална квалификация на персонала
 • Автоматично поддържане на стажа във фирмата
 • Автоматично поддържане на осигурителния стаж на персонала
 • Автоматично поддържане на отпуските на персонала с отчитане на възможността за ползване, използваните и остатъците за ползване, както за текущата година, така и за минали периоди
 • Генериране на справочни форми, съдържащи указани от потребителя данни, със сечение, зададено по произволни критерии
 • Генериране на справочни форми по допълнителните данни и картотечните списъци към кадровите досиета, включващо и сечението по тях
 • Изготвяне на справочни форми за изтичане на срочни договори
 • Изготвяне на справочни форми за средна работна заплата общо за организацията, по структурни звена или длъжности
 • Изготвяне на справочни форми за възможния, използвания и оставащия за ползване отпуск
 • Изготвяне на справочни форми за извършени промени в щатните заплати, процента за прослужено време и други видове начисления за целия архивен период

Модул "ТРЗ”, включващ:

 • Автоматизирано изчисление на отработена заплата и дни, процент прослужено време, осигурителни суми, средства за работна заплата, облагаема сума, брутна сума, данък общ доход и чиста сума за получаване
 • Изчисление на всички видове отсъствия съобразно въведените данни за служителя и нормативните документи за тях, с възможност за въвеждане на минали и бъдещи периоди
 • Изчисление на всички месечни добавки, отразени в Кодекса на Труда и нормативните актове, свързани с тях
 • Изчисление на допълнителни плащания за текущи и предходни периоди
 • Обработка на влогове и заеми на служителите в други банки, включваща помесечно отразяване на бройките, сумите по тях, кредитен план, както и необходимата информация за банковите сметки
 • Изчисления на осигурителните вноски на персонала за общественото осигуряване
 • Изчисления на осигурителните вноски на персонала за Здравно осигурителната каса
 • Изчисления на осигурителните вноски върху социалните разходи
 • Автоматизирано разпределяне на обезщетенията по болест за сметка на Работодателя и НОИ
 • Автоматизирана обработка за изпращане на данните за осигурените лица в НАП
 • Автоматизирана обработка на уведомления за сключени трудови договори с персонала, тяхното изменение и прекратяване за подаване в НАП
 • Автоматизирана обработка на Декларция 6 за подаване в НАП
 • Автоматизирана обработка на описи с болнични листа за подаване в НОИ

Модул "Хонорари и граждански договори", включващ:

 • Завеждане на досиета на наетите по граждански договори с необходимите данни, както за автоматизираното изчисляване на възнаграждението, така и за изпращане на информация за осигурителните вноски в Националния осигурителен институт
 • Завеждане на данни за вида дейност, номера на договора, получената сума от началото на годината на наетите по граждански договор
 • Завеждане на данни за номера по БУЛСТАТ за самоосигуряващите се лица
 • Завеждане на осигурителната сума по други договори
 • Автоматизирана обработка на осигурителните вноски за Държавно обществено осигуряване и Здравно осигурителната каса
 • Автоматизирано изчисление на авансовата вноска по ЗОДФЛ
 • Автоматизирано отчитане надвишението на необлагаемия годишен доход
 • Автоматизирано изчисление на надвишението на осигурителната сума от други източници на доходи
 • Автоматизирано следене и номериране на сметките за изплатени суми
 • Поддържане на архив на всички начислени и удържани суми на наетите по граждански договори
 • Поддържа архив на всички издадени документи на наетите по граждански договори
 • Автоматизирана обработка на данните, подавани в Националния осигурителен институт, за направените осигурителни вноски
 • Изготвя документ за изплатената сума по граждански договор, включваща облагаемата сума, нормативно признатите разходи, авансовият данък, вноските за държавно обществено осигуряване и здравната каса, сумата за получаване
 • Изготвя документ за деклариране на работещите по граждански договор на получени от началото на годината суми
 • Изготвя документ за удържан авансово данък

3. За срока на договора Наемодателят осигурява и извършва съпровождане и развитие на внедрената при Наемателя информационно система, включващи: А.текущо поддържане, като осигурява отстраняване на възникнали проблеми в хода на експлоатация; Б.развитие на информационната система, като осигурява нови версии, модификации, подобрения, извличане на нов тип справки и др. подобни, необходимостта от които е възникнала в резултат промяна на нормативни актове, изисквания за повишаване нивото на защита на информационната система и др.

4. Срокът на действие на договора се посочва в него. Действието на договора се счита автоматично продължено за срок със същата продължителност в случай, че никоя от страните не отправи волеизявление до другата страна за прекратяването му най-късно 1 /един/ месец преди изтичане на срока му. Това важи и се прилага съответно при изтичане на всеки следващ период.

5.”СИС Консултинг” ООД предприема и извършва необходимите действия за осигуряване на достъпа на наемателя до информационните системи, както и до оборудването и системите за управление на база данни на хостинг компанията, с която е в договорни отношения, в 3 дневен срок от датата на получаване на първоначална такса за включване. Наемателят трябва да разполага с достъп до Интернет, както и с функциониращо компютърно и комуникационно оборудване и операционна система, позволяваща ползването на услугата.

6.”СИС Консултинг” ООД предприема и извършва необходимите действия за възстановяване данните на наемателя на информационните системи в случай на срив на системите за управление на база данни на хостинг компанията и проявява грижата на добрия търговец за съхраняването на тези данни.

7. Услугата се счита за предоставена с получаване от страна на Наемателя на парола, потребителско име и клиентско приложение, за което между страните се подписва приемо-предавателен протокол.

8. Наемателят заплаща предоставената му услуга съгласно Тарифата на Наемодателя за цените на предоставените от него услуги. Всяко изменение на Тарифата е валидно след изтичане на 7-дневен срок от публикуването й на интернет страницата на Наемодателя: syshr-forrent.scon-bg.com.

9. При повишаване цената на услугата Наемодателят независимо от т.7 от настоящите Общи условия може да отправи тридесетдневно предизвестие за предстоящата промяна в Тарифата до Наемателите на сайта си syshr-forrent.scon-bg.com.

10. Наемателят е длъжен поне веднъж седмично да следи в интернет сайта на Наемодателя за настъпили промени в настоящите Общи условия или в Тарифата на Наемодателя за цените на предоставяните от него услуги.

11. Наемателят е длъжен да информира Наемодателя незабавно за посегателства на трети лица, извършени по отношение на информационните системи и оборудването, достъпът до които е предмет на настоящия договор, както и за настъпили повреди, които пречат на нормалното използване на услугата, предмет на договора.

12. Наемателят е длъжен да положи всички усилия на добрия търговец за осигуряване защитата на информационните системи срещу посегателства от страна на хакери, негови служители и други лица, имащи достъп до системите, като носи пълна отговорност за незаконосъобразните действия на служителите си и лицата, получили от него достъп до информационните системи.

13. При наличието на вируси, които пречат на нормалното ползване на услугата, Наемателят е длъжен да отстрани в най-кратък срок съответните вируси и да възобнови нормалното функциониране на предоставения му достъп до информационни системи и оборудване.

14. Наемателят носи отговорност и отстранява за своя сметка повредите в оборудването на хостинг компанията или в предоставения му за ползване софтуер, възникнали или предизвикани от негово или на негови служители виновно действие или бездействие, включително използване на несъвместим софтуер, забранени или неоторизирани пароли.

15. В случай, на неизпълнение на задължението си за запазване като конфиденциални на предоставените му парола, потребителско име и клиентско приложение, Наемателят носи пълна отговорност за причинените нему, на Наемодателя или на трети лица вреди вследствие разгласяване на предоставените му парола, потребителско име и клиентско приложение за достъп до информационните системи и оборудване.

16. Наемателят не може да използва услугите на Наемодателя, за да извършва, което и да е или всичките изброени по- долу действия:

 • Да нарушава законодателството на Република България или на Европейския съюз или да помага на трети лица за това чрез използване услуги на Наемодателя;
 • Да заплашва или да насърчава извършването на насилие или разрушение;
 • Да обижда и/или клевети трети лица;
 • Да съхранява вируси, нелицензиран софтуер или каквото и да било, което би могло да наруши работата на други компютри и/или компютърни и/или информационни системи;
 • Да нарушава условията и правилата на някой друг Интернет доставчик;
 • Да има негативен ефект върху мрежата или сървърите на Наемодателя, довеждайки до блокиране на неговата мрежа от други Интернет доставчици и мрежи, и други.

17. Всякакви опити за пробив на сигурността на системата на Наемодателя ще доведат до незабавно прекратяване на УСЛУГАТА и/или уведомяването на властите. Такива опити, без изброяването да е изчерпателно и без по каквъто и начин да ограничават отговорността на Наемателя са: съхраняването на вируси, троянски коне, скриптове, или каквото и да е друго, които могат да представляват заплаха за сигурността и/или нарушат стабилността на системата и мрежата на Наемодателя; изпълняването на каквото и да е действие в мрежата, което може да доведе до нарушаване на нейната работа и сигурност; опити за кражба или ползване на предоставени от Наемодателя на трети лица услуги; подправяне на адреси и други.

18. Наемателят няма право да хоства следното съдържание: Торент тракери; IRC ботове, сървъри и свързан с това софтуер; материали с порнографско съдържание; нелицензиран софтуер и файлове; материали с оскърбително съдържание; сайтове със съдържание, целящо кражба на лична информация и/или подлъгване на потребители към разкриване на такава (phishing).

19. Наемателят се съгласява да не използва УСЛУГАТА, за изпращане на нежелана поща (спам). Нарушаването на това условие ще доведе до първоначално временно прекратяване на УСЛУГАТА до изясняване на случая. Повторно действие от страна на Наемателя води да едностранно прекратяване на настоящия договор.

20. Наемателят носи пълна отговорност за свои или на трети лица, на които е предоставил дадените му парола, потребителско име и клиентско приложение действия по смисъла на т.15-18, както и за вреди, претърпени от трети лица вследствие на такива действия.

21. Наемодателят не носи отговорност за сигурността на оборудването и системите за управление на база данни на хостинг компанията.

22. Наемодателят не носи отговорност за непредоставянето или некачественото предоставяне на услугата, дължащо се на неизправност или неправилно функциониране на оборудването на клиента или на негови неправомерни действия.

23. Наемодателят не носи отговорност към клиента за загуби, намалени печалба или оборот, пропуснати ползи и други вреди, претърпени в резултат на използването или неизползването на предоставената му услуга; неспособност на клиента да изпълнява свои задължения поради временна невъзможност да използва съответната услуга; претенции на трети лица към клиента, свързани с ползването на услугата от него; повреди на комуникационния канал и информационните системи и съоръжения извън контрола на Наемодателя и причинени от виновни или небрежни действия или бездействия на клиента, прекъсване на електрозахранването, външна неоторизирана намеса и повреда на оборудването на клиента от трети лица, повреди на комуникационната линия вследствие на природни бедствия, аварии и други.

24. Предоставяната от Наемодателя услуга не може да бъде препродавана, преотдавана под наем, предоставяна за възмездно или безвъзмездно ползване от клиента на трети лица, освен при наличие на изрично писмено съгласие от страна на Наемодателя.

25. В случай на наличие на противоречия между разпоредби на Общите условия, индивидуалния договор за наем на услуга и анексите към него приоритет имат и важат Общите условия, следвани от индивидуалния договор и анексите.

26. Приложенията и анексите към индивидуалния договор за наем на комуникационен канал и информационни системи представляват неразделна част от него.

27. Договорът за предоставяне на достъп до функциониращи информационни системи и до оборудване и системи за управление на база данни може да бъде изменян или допълван само по взаимно съгласие на двете страни, изразено в писмена форма.

28. Прогласяване на нищожността на някоя от клаузите на договора за предоставяне на достъп функциониращи информационни системи и до оборудване и системи за управление на база данни по съответния съдебен ред с влязло в сила решение, не влече след себе си нищожност на целия договор или на друга негова клауза и не прави договора невалиден.

29. Подписването на договор за предоставяне на достъп до функциониращи информационни системи и до оборудване и системи за управление на база данни потвърждава истинската и окончателната воля на страните по него и прави невалидни всички устни или писмени споразумения, сключени преди него.

30. За всички неуредени в договора за предоставяне на услуга въпроси се прилагат съответните норми на Търговския закон, ЗЗД и действащото законодателство.

31. Личните данни на Наемателя, които при подписване на договора за предоставяне на услуга, са станали известни на Наемодателя, се съхраняват от последния съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения. С подписването на договора за предоставяне на услуга, Наемателят дава изричното си съгласие Наемодателят да събира, обработва, съхранява и актуализира всякакви негови лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

32. В случай на промени в правния статут на страните в резултат на вливане, сливане и други способи на правоприемство, договорът за предоставяне под наем на услуга запазва действието си и обвързва правоприемниците на страните.

33. Всички спорове във връзка с изпълнението на договора за предоставяне на услуга ще се решават по пътя на преговорите при зачитане на взаимните им интереси, а в случай на непостигане на споразумение, споровете ще се разрешават от съответния компетентен съд.

Галерия

Можете да разгледате снимки на работната среда на SysHR For Rent.