SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешки ресурси и работна заплата на сложна и/или многофирмена структура. Само сега SysHR For Rent и за по-малки фирми.Още...

Изтеглете демо версия на SysHR и изпробвайте възможностите му!

SysHR For Rent - представяне

Автоматизираната информационна система SysHR

Системата SysHR поддържа информация за личните данни и всички форми на заплащане на труда на служителите на всяко едно ниво от структурата на организацията. Поддържа щатните разписания на организацията и позволява автоматизираното изготвяне на редица документи, свързани с управлението на персонала. Тя позволява автоматизираното изчисление на всички видове начисления и удръжки и дължимото възнаграждение за всеки служител съобразно нормативните изисквания. SysHR предвижда автоматично изготвяне на необходимата информация към НОИ и другите държавни институции. Системата SysHR се състои от следните модули.

Модул "Човешки ресурси"

Модулът включва следните характеристики:

 • Права на достъп до данните за всеки един или група потребители на системата.
 • Създаване на кадрови досиета на персонала съдържащи необходимите данни в зависимост от нуждите от информация на Дирекция "Човешки ресурси".
 • Възможност за създаване на картотеки с данни за владеене на чужди езици, квалификации курсове, видове висше и средно образование и др.
 • Възможност за създаване на неограничен брой допълнителни данни за попълване в кадровите досиета на служителите.
 • Описание на структурата на организацията до четири нива и нейното съхраняване за всички архивни периоди.
 • Описание на длъжностите на организацията и тяхното съхраняване за всички архивни периоди.
 • Описание на видовете образование.
 • Описание на видовете договори сключвани с персонала.
 • Описание на видовете срочни договори.
 • Съдаване и корекция на неограничен брой документи за обработка на данните на персонала.
 • Архив на всички изготвени документи в организацията с възможности за корекция и ново отпечатване.
 • Назначаване на кандидати за заемане на щатно място с възможност за отпечатване на "Трудов договор" без заемане на щатни бройки от основния масив с персонала и автоматичното им прехвърляне в него след подписване на необходимите дохументи.
 • Поддържане на масив с напусналите служители за целия период на работата им в организацията с техните досиета, заплати и обработени документи.
 • Автоматично поддържане на общия трудов стаж на персонала.
 • Автоматично поддържане на стажа във фирмата.
 • Автоматично поддържане на осигурителния стаж на персонала.
 • Автоматично поддържане на отпуските на персонала с отчитане на възможността за ползване, използваните и остатъците за ползване, както за текущата година, така и за минали периоди.
 • Изготвяне на поименно и длъжностно щатно разписание с автоматизирано заемане и освобождаване на щатните бройки.
 • Изготвяне на справочни форми за заети и свободни щатни бройки по структуртни единици.
 • Генериране на справочни форми съдържащи указани от потребителя данни със сечение зададено по произволни критерии.
 • Генериране на справочни форми по допълнителните данни и картотечните списъци към кадровите досиета включващо и сечението по тях.
 • Изготвяне на справочни форми за изтичане на срочни договори.
 • Изготвяне на справочни форми за средна работна заплата общо за организацията, по структурни звена или длъжности.
 • Изготвяне на справочни форми за възможния, използвания и оставащия за ползване отпуск.
 • Изготвяне на справочни форми за извършени промени в щатните заплати, процента за прослужено време и други видове начисления за целия архивен период.

Модул "Работна заплата"

Модулът включва следните характеристики:

 • Автоматизирано изчисление на отработена заплата и дни, процент прослужено време, осигурителни суми, средства за работна заплата, облагаема сума, брутна сума, данък общ доход и чиста сума за получаване.
 • Изчисление на всички видове отсъствия съобразно въведените данни за служителя и нормативните документи за тях с възможност за въвеждане на минали и бъдещи периоди.
 • Изчисление на всички месечни добавки, отразени в Кодекса на Труда и нормативните актове, свързани с тях.
 • Изчисление на допълнителни плащания за текущи и предходни периоди.
 • Обработка на влогове и заеми на служителите в други банки, включваща помесечно отразяване на бройките, сумите по тях, кредитен план, както и необходимата информация за банковите сметки.
 • Изчисления на осигурителните вноски на персонала за общественото осигуряване.
 • Изчисления на индивидуални вноски на персонала за фонд "ПКБ".
 • Изчисления на осигурителните вноски на персонала за Здравно осигурителната каса.
 • Изчисления на осигурителните вноски върху социалните разходи.
 • Автоматизирано разпределяне на обезщетенията по болест за сметка на Работодателя и НОИ.
 • Автоматизирана обработка за изпращане на данните за осигурените лица в НОИ.
 • Автоматизирана обработка на уведомления за сключени трудови договори с персонала, техното изменение и прекратяване за подаване в НОИ.

Модул "Хонорари и граждански договори"

Модулът включва следните характеристики:

 • Завеждане на досиета на наетите по граждански договори с необходимите данни както за автоматизираното изчисляване на възнаграждението, така и за изпращане на информация за осигурителните вноски в Националния осигурителен институт.
 • Завеждане на данни за вида дейност, номера на договора, получената сума от началото на годината на наетите по граждански договор.
 • Завеждане на данни за номера по БУЛСТАТ за самоосигуряващите се лица.
 • Завеждане на осигурителната сума по други договори.
 • Автоматизирана обработка на осигурителните вноски за Държавно обществено осигуряване и Здравно осигурителната каса.
 • Автоматизирано изчисление на авансовата вноска по ЗОДФЛ.
 • Автоматизирано отчитане надвишението на необлагаемия годишен доход.
 • Автоматизирано изчисление на надвишението на осигурителната сума от други източници на доходи.
 • Автоматизирано следене и номериране на сметките за изплатени суми.
 • Поддържане на архив на всички начислени и удържани суми на наетите по граждански договори.
 • Поддържа архив на всички издадени документи на наетите по граждански договори.
 • Автоматизирана обработка на данните подавани в Националния осигурителен институт за направените осигурителни вноски.
 • Изготвя документ за изплатената сума по граждански договор включваща облагаемата сума, нормативно признатите разходи, авансовият данък, вноските за държавно обществено осигуряване и здравната каса, сумата за получаване.
 • Изготвя документ за деклариране на работещите по граждански договор на получени от началото на годината суми.
 • Изготвя документ за удържан авансово данък.
 • Автоматизирана обработка на форма 73.

Галерия

Можете да разгледате снимки на работната среда на SysHR For Rent.